תנאים כלליים, תנאי הרשמה וביטול

1. תנאי הרשמה והשתתפות

הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן “תנאי התשלום”) או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

2. הסכם ההתקשרות

התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל. על המטייל לדרוש מסוכן הנסיעות לקבל את דף המידע האחרון ואת העדכונים לטיול.

3. גודל הקבוצה והרכבה

קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 15 מטיילים לפחות בכל טיול (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 15 מטיילים לפחות הרשמה הכוללת את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

4. בריאות

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

5. עישון

 • בזמן נסיעה לא יותר העישון. יינתנו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.
 • העישון בחדרים בבתי המלון אסור. עישון בחדר בבית המלון עלול לגרור קנסות בהתאם לחוקי בית המלון.

6. דרכון ואשרות כניסה

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, ולוודא שיש בו לפחות שני עמודים ריקים. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד. יש לברר במשרדים מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא אשרה, בהתאם לכל תכנית. בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות שבהן נטייל, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. הוצאת אשרות היא באחריות סוכן הנסיעות, פרט למדינות הבאות שיש להוציא אשרות אליהן באמצעותנו: בהוטאן, וייטנאם, קמבודיה, לאוס, אוזבקיסטן, מרוקו, אוקראינה, בוסניה, אינדונזיה, פפואה ניו גיני, קובה, נמיביה ואתיופיה. הטיפול באשרות אלו הוא קבוצתי והוא נעשה בארץ או בחו”ל.

7. מפגש קבוצה

פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול הטיול ורשימות ספרות יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה, שיתקיים לפני אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית. אנו ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה; בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר באמצעות סוכני הנסיעות.

8. מספר ימי טיול

מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו”ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.

9. טיסות

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

9.1 טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות

 • הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה, באותה חברת תעופה, חייבים בתוספת. פרטים יינתנו בעת ההרשמה בהתאם לכל מקרה.
 • נוסעים המצטרפים לטיול בחו”ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול ישלמו תוספת על מחיר הטיול ללא הטיסה או יזוכו במחיר הטיסה נטו. במקרים שבהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסה הבינ”ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ונפרד.
 • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית לא יזוכו בגין לינות הניתנות בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור.
 • ביטול כרטיס טיסה לפני היציאה לטיול יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה (כולל טיסות פנימיות).

9.2 שינוי בלוח הזמנים של חברות התעופה

אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.

9.3 ביטול חניית לילה הניתנת על ידי חברות התעופה

אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות, המאפשר קישור ישיר לטיסות המשך (בטיסות המחייבות חניית לילה באירופה), לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול.

10. שינוי במחירים

המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע, תשר, מע”מ, דמי רישום, אשרות כניסה המטופלות באמצעות משרדנו, מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ”ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו”ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט”ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.

11. מיסי נמל

מיסי הנמל אינם כלולים במחירי הטיולים והם משתנים מעת לעת, לעתים גם במהלך הטיול. חלק ממיסי הנמל ישולמו מראש בארץ, לפני היציאה לטיול, ואישור לכך יופיע על כרטיס הטיסה, וחלק ממיסי הנמל ישולמו לפני הטיסות הרלוונטיות במהלך הטיול. פירוט מדויק לכל טיול יימסר למטיילים סמוך ליום היציאה.

12. היטלי ביטחון ודלק

רשויות תעופה בארץ ובחו”ל הכריזו על היטלי ביטחון שונים ותוספות בגין עליית מחירי הדלק על כרטיס הטיסה. סכומים אלו אינם כלולים במחיר הטיול, והם ייגבו בהתאם להנחיות חברות התעופה. עדכון מחיר המיסים וההיטלים הסופי מתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול).

13. כניסה לחדרים בבתי המלון ויציאה מהם

במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

14. חדר ליחיד

במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותפ/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, או שהמטייל לא יהיה מרוצה מהשיבוץ (לפני או במהלך הטיול) יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.

15. תשר

תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד’ (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

16. תנאי תשלום ודמי ביטול למסעות בחו"ל

16.1 תנאי תשלום למסעות בחו"ל

בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה כמפורט:

 • בטיולים שמחירם עד $3,000 למטייל סכום המקדמה הוא $450 למטייל.
 • בטיולים שמחירם מ $3,001 עד $6,000 למטייל סכום המקדמה הוא $750 למטייל.
 • בטיולים שמחירם $6,001 ומעלה למטייל סכום המקדמה הוא $1,000 למטייל.
 • המקדמה תשולם במזומן (חיוב בעת ההרשמה, ללא דחיות או תשלומים).
 • יתרת התשלום תשולם עד 45 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול.
 • הערה: בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו (€), סכום המקדמה ישולם באירו.
 • למשלמים עד 45 יום לפני יציאת הטיול תינתן האפשרות לשלם בשלושה תשלומים שווים.
 • התשלום יתבצע במט”ח או בשקלים לפי שער דולר או אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום, פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע.

16.2. דמי ביטול למסעות בחו"ל

מדיניות ביטול עסקאות בהתאם לסעיפים 14ג ו-14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") , כמפורט בסעיף 16.2.5 להלן.

להלן דמי הביטול הקבועים בטיולים:

 • אם מועד הביטול חל עד 14 יום מועד ההרשמה: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, כמפורט מטה בסעיף 16.2.5.
 • אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 15 יום ממועד ההרשמה ועד 31 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ומקדמה בלתי חוזרת בסך $100.
 • אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 30 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 35% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
 • אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 20 ימי עבודה ועד 11 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 60% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
 • אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 10 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 80% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
 • אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 6 ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה), ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 14 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו”ל.

הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל:

הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

 • בכתב (אפשר בפקס מספר 03-6244333)
 • בע”פ (בטלפון 03-5639034 או בהודעה בע”פ במקום העסק שכתובתו רח’ הברזל 21 א’, רמת החייל, ת”א)
 • בדואר רשום (כתובת: יומן מסע, רח’ הברזל 21 א’, רמת החייל, ת”א)
 • בדוא”ל info@travelog.co.il
 • הבהרה לגבי “ימי עבודה”: ימי עבודה הם הימים א’ עד ה’ – להוציא חג או ערב חג.
 • בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו (€), סכום המקדמה ישולם באירו.
 • בטיולים שבהם מופיעים דמי ביטול שונים מהנ”ל בעמוד של מסלול הטיול באתר או בקובץ הטיול הנשלח למטייל, ייגבו דמי ביטול בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המסלול או בקובץ שנשלח.
 • מרגע הודעת הביטול, חברת 'יומן מסע' תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול.

16.2.1 כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להשבתו יוחזר לו בשקלים לפי המפורט בסעיף 3 לעיל, זאת בתוך 14 יום ממועד הביטול (בין אם הביטול נעשה על ידי המטייל או על ידי חברת 'יומן מסע'). סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על ידי הלקוח.

16.2.2 “הודעה” – בכתב (פקס 03-6244333 / דואר רשום לכתובת הברזל 21 א, רמת החייל, ת”א / דוא”ל info@travelog.co.il) או בע”פ (טלפון 03-5639034 / לנציג במשרדי החברה ברח’ הברזל 21 א’, רמת החייל, ת”א), שתימסר במשרד החברה, ומועד הביטול ייחשב ממועד (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.

16.2.3 “ימי עבודה” – כל אחד מהימים א’ עד ה’, שאינו יום חג או ערב חג.

16.2.4 אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה, שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע”פ כללי הפוליסה.

16.2.5 הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:

 • ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן.
  תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.
 • ככל שהביטול נובע מסיבות אחרות, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, ותנכה מסכום זה דמי ביטול בסך 5% מסך התמורה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם).
 • מדיניות הביטול לגבי מזמין כהגדרתו בסעיף 14ג1 לחוק תהיה בהתאם לסעיף זה.

בכל מקרה – החברה תמסור לצרכן אסמכתא על ביטול החיוב.

16.2.6 ככל שתתקבל הודעת ביטול לאחר פרק הזמן של 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, יחולו התנאים המפורטים בסעיף 16.2.

16.2.7 הגבלות על ביטול עסקה: לא ניתן לבטל עסקה ככל שהודעת הביטול ניתנה בתוך 7 ימי עבודה עד למועד ביצוע העסקה.

17. תנאי תשלום ודמי ביטול לפעילות בארץ (קורסים וסדנאות צילום)

17.1 תנאי תשלום פעילות בארץ

 • שכר הלימוד לקורס: כמפורסם בעמוד הקורס/סדנה באתר.
 • דמי הרשמה על סך: 150 ש"ח (דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד ואינם בנוסף לסכום הכולל).
 • יתרת התשלום תגבה כ – 10 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס/סדנה.
 • שכר הלימוד ייגבה באופן אוטומטי, בהתאם למפורט לעיל.

17.1.1 אופן התשלום לקורס

 • בכרטיס אשראי: ניתן לשלם עד 3 תשלומים ללא ריבית.
 • במזומן או בהעברה בנקאית.
 • פרטי חשבון למשלמים בהעברה בנקאית:
  עבור: החברה הגיאוגרפית ברק אפיק בע"מ
  בנק לאומי לישראל בע"מ (10), סניף 817
  מספר חשבון 28420055

17.2 דמי ביטול פעילות בארץ

מדיניות ביטול עסקאות בהתאם לסעיפים 14ג ו-14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") , כמפורט בסעיף 17.2.4 להלן.

 • אם מועד הביטול חל עד 14 יום מועד ההרשמה: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • במקרה של ביטול מ 14 יום לאחר מועד ההרשמה ועד 11 ימי עסקים לפני תחילת הקורס/סדנה: דמי הרשמה בלבד (150 ש"ח).
 • במקרה של ביטול  מ 10 ימי עסקים או פחות לפני פתיחת הקורס/סדנה: דמי ביטול מלאים (במקרה כזה ניתן יהיה להצטרף לקורס/סדנה במועד אחר ועד שנה מיום ההרשמה לקורס/סדנה המקורי)
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום הקורס/סדנה או המועדים, בהתאם לשיקול דעתה. הודעה על-כך תועבר לתלמידים שלושה שבועות לפני תחילת הקורס/הסדנה לכל המאוחר.

17.2.1 בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד מייל info@travelog.co.il.
ניתן לשלוח הודעת ביטול גם בפקס 03-6244333 או דוא”ל info@travelog.co.il, ובתנאי שהתלמיד/ה וידא/ה כי התקבל אישור על ידי נציגה מטעם חברת יומן מסע שההודעה הגיעה אליה.

17.2.2 המועד הקובע הינו מועד קבלת בקשת הביטול בכתב במשרדי חברת יומן מסע.

17.2.3 דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה לקורס.

17.2.4 הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:

 • ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן. תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.
 • ככל שהביטול נובע מסיבות אחרות, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, ותנקה מסכום זה דמי ביטול בסך 5% מסך התמורה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם).
 • מדיניות הביטול לגבי מזמין כהגדרתו בסעיף 14ג1 לחוק תהיה בהתאם לסעיף זה.

בכל מקרה – החברה תמסור לצרכן אסמכתא על ביטול החיוב.

17.3 תנאים והערות כלליים לפעילות בישראל

 • חברת יומן מסע שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל תלמיד/ה לקורס/סדנה על סמך שיקולים פנימיים בלבד, ואינה מחויבת לנמק את בקשתה. ערעור על ההחלטה יכול להתקבל שבוע מיום קבלת הערעור למנכ”ל החברה בלבד.
 • חברת יומן מסע שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או לדחות את הקורס/סדנה. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לקבל החזר של כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה. לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 • חברת יומן מסע רשאית להפסיק את לימודיהם של תלמידים בקורס/סדנה אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת יומן מסע הם מהווים גורם מפריע בקורס/סדנה. במקרה זה יקבלו התלמידים שלימודיהם הופסקו החזר של הסכום היחסי של החלק בו לא שהו בקורס.
 • שינויים בלתי צפויים עלולים לחול במועדי המפגשים עקב אילוצים בלתי צפויים או עקב נסיעתם של מדריכים פעילים בשוק התיירות לחו”ל. במקרה זה תינתן הרצאה חלופית והודעות יימסרו לתלמידים ככל הניתן מראש. כמו כן, עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים בתוכן הקורס/סדנה שמורה לחברת יומן מסע. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי חברת יומן מסע.
 • אי-פתיחת קורס/סדנה: חברת יומן מסע שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס/סדנה עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה.

17.3.1 הערות הקשורות לקורונה:

 • ככלל, הלימודים הפרונטליים יתקיימו כסדרם על פי התו הירוק, כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הגופים הרשמיים הנוגעות ללימודים ולהתקהלות. יובהר כי חברת יומן מסע תפעל לפי החלטות הגופים הרשמיים ובכלל זה הנחיות משרד הבריאות. הלימודים בבית ספר מתקיימים בקבוצות קטנות יחסית והמקומות בקורסים/סדנאות הינם ספורים.
 • במקרה של החלטת הגופים הרשמיים על איסור התקהלות או מפגש – החברה רשאית לעבור ללמידה מקוונת, ובמקרה כזה תספק הדרכה ותמיכה טכנית שוטפת. תלמיד אשר לא יהא מעוניין בהשתתפות בלמידה מקוונת, יוכל לבטל את הרשמתו ולקבל החזר יחסי בגין חלק הקורס/סדנה אשר טרם התקיים.

17.3.2 חיסיון מידע וקניין רוחני

 • כל המידע והחומרים הנלמדים בקורס/סדנה, באופן פרונטלי בכיתה או כחומרי לימוד הניתנים או נשלחים לתלמיד/ה, הם קניין רוחני של חברת יומן מסע ומיועדים לשימוש אישי בלבד. על כל שיתוף ומידע של התלמידים/ות בקורס/סדנה חל חיסיון מוחלט כדי לשמור על פרטיות התלמידים/ות ולאפשר שיח פתוח במהלך הלימודים.
 • התלמיד מאשר לחברת יומן מסע לעשות שימוש ביצירות ו/או תוצרים אישיים אשר נוצרו במסגרת או בקשר עם לימודיו בקורס/סדנה, לרבות הצגה בתצוגות ו/או תערוכות ו/או למטרת קידום הקורסים/סדנאות בכל מדיה שהיא, תוך מתן קרדיט לתלמיד. כמו כן, התלמיד מאשר כי ידוע לו כי הוא עשוי להיות מצולם ו/או מוסרט מעת לעת במסגרת תיעוד הפעילות בקורס/סדנה, וכן כי החברה עשויה להשתמש בתמונות וסרטונים כאמור במדיות השונות למטרות שונות, לרבות לצרכי תדמית, שיווק, פרסום ו/או יחסי ציבור. בעצם ההרשמה לקורס/סדנה, התלמיד מאשר בזאת לחברה להשתמש בתמונות וסרטונים אלה בפרסומים השונים כאמור לעיל, לפי שיקול דעת החברה. התלמיד יכול בכל עת להודיע כי אינו מעוניין שתמונותיו או יצירותיו יפורסמו, באמצעות פניה בדוא"ל, לכתובת info@travelog.co.il (יש לוודא קבלת אישור מהחברה במייל חוזר).

18. מצבי חירום

אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו”ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון המפורט בסעיף 3 לעיל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות במחירון בנוגע לאפשרות ביטול.

19. אחריות וביטוח

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, כולל מחיר ערכת שמע שקיבל מטייל לשיפור תנאי ההדרכה והטיול , ולא הוחזרה לחברה. המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

20. חילוקי דעות

סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.

21. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

22. כללי

הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים וטיבם אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרויות עם הארצות בהן מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.

שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון, חברות ספנות וכיו”ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.

23. הערה לגבי הקורונה

בעקבות נגיף הקורונה ובהתאם למדיניות משרד הבריאות המקומי במדינת היעד, יתכנו שינויים במסלולי הטיול לרבות כניסות לאתרים.
אנו נעשה כל מאמץ לקיים את מסלול הטיול כפי שהוא ואם יהיה צורך בשינוי אנו נמלא את החסר.

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
ט.ל.ח